فصل اول

تاريخ اين قرن را که بنويسند، فصل اولش را با ما شروع خواهند کرد
لابد جايي در مقدمه کتاب هم خواهند نوشت که پيش از جنبش ما هم در اين قرن وقايعي رخ داده است، يازدهم سپتامبر ، جنگ افغانستان و جنگ عراق. اما همه شان بازمانده از قرن قبل بودند، با گفتماني مانده از آن قرن و با ابزار قرن بيستمي، هواپيما و موشک و گلوله
و آنوقت خواهند نوشت که فصل اول را به ما داده اند براي اينکه فرزند راستين زمان خودمان بوديم و گفتمانمان، گفتمان آغاز هزاره سوم

همان اوايل کتاب خواهند نوشت که جنبش هاي اجتماعي فرزند فن آوري هاي ارتباطي هستند و همانجا خواهند نوشت که ما نخستين جنبشي بوديم که به تمامي، مسيرهاي ارتباطي نويني که از آغاز اين قرن گسترش يافته بود را بکار بستيم
شايد همانجا مدخلي باز کنند به اينکه اين ابزارها چگونه ساختار جوامع را تغيير دادند و چطور نگرش دنيا را به طبقات اجتماعي، گردش کار ، توليد و توزيع ثروت، رهبري و مديريت اجتماعي و حتي نگرش دنيا به ارزشهاي پايدار انساني را تغيير دادند

در همان صفحه شايد ، عکسي باشد از مخترع اولين نمونه گوشي هاي تلفن همراه و عکسي باشد از بنيانگذاران ويکي پديا، فيس بوک ، بلاگر ، يوتيوب ، پادکست و يا شايد از مجسمه آنها در ميادين اصلي شهرهاي پيشرو جهان و لابد زيرنويس عکس هم خواهد بود : "چهره هايي که جهان قرن بيست و يکم را ساختند"

همانجا خواهند نوشت که تا پيش از اين، مسيرها يکطرفه بود : کسي مي نوشت و روزنامه ها چاپ مي کردند و الباقي مردمان مي خواندند، يک نفر حرف مي زد و الباقي مردمان مي شنيدند، يک نفر در صفحه تلويزيون بود و الباقي نگاهش مي کردند، کسي فرمان مي داد و رهبري مي کرد و توده هاي بي شکل در پشت سرش به راه مي افتادند. خواهندنوشت که ساختار جامعه و توزيع اطلاعات و ثروت و قدرت هرمي بود، و بعد خواهند نوشت و لابد پررنگ هم خواهند کرد که فن آوري هاي نوين ارتباطي، جامعه را مسطح کرد. آنقدر به پايه هاي هرم توانايي بخشيد که آنها را تا راس بالا کشيد
اين امکان را فراهم کرد که با هم در ارتباط باشند، خبر بگيرند و خبر بدهند، اطلاعات رد و بدل کنند، بگويند و بشنوند، ببينند و ديده شوند و مسيرهاي تازه اي پيدا کنند که همکاري کنند، توليد فکر کنند، نقد کنند و پيشرفت کنند

بعد آنوقت بالاي همان صفحه عکس ما را خواهند گذاشت با پرچم هاي سبزمان
خواهند نوشت که ما اولين جنبش اجتماعي اي بوديم که رهبرش همه مان بوديم، برنامه ريزش هم همه مان و آن کسي هم که نامش را صدا مي زديم، حداکثر سخنگوي بخشي از مطالبات ما بود
شايد همانجا کادري هم باز کنند و داخلش بيانيه ميرحسين را که نوشته با توجه به اينکه مردم در نماز جمعه شرکت مي کنند، دعوتشان را مي پذيرد و مي آيد را به عنوان نمونه بگذارند و لابد براي خوانندگان آن دوره توضيح هم بدهند که تا پيش از آن مرسوم بوده که رهبر يک جنبش اعلام کند که مي رود و مردم را دعوت به آمدن کند
بعد لابد زير فصلي باز مي کنند که چطور جنبشي که مرکز فرماندهي نداشت، انقدر هماهنگ عمل مي کرد، انقدر خوب ايده ها، خواسته ها و شعارهايش مطرح مي شد، نقد مي شد، کامل مي شد و بعد يکروز انقدر خوب بيان مي شد که انگار همه اين ميليونها نفر، سالها با هم تمرين کرده اند. شايد همانجا، در نسخه الکترونيکي اين کتاب تاريخ لااقل، لينکي هم باشد به فيلمي از ما که بلندگو فرياد مي زند مرگ بر آمريکا و ما اين همه آدم جواب مي دهيم مرگ بر روسيه. بي آنکه کسي مان از قبل به اين پاسخ فکر کرده باشد، بي آنکه هماهنگ کرده باشيم چنان فرياد مي زنيم که انگار يک دهانيم و يک حنجره

همانجا خواهند نوشت که ما اولين حزبي بوديم که شوراي مرکزي نداشت، دبيرکل نداشت، شاخه سياسي نداشت. خواهند نوشت حزبي بود با آنارشي کامل که رفتاري کاملا نظام مند داشت. لابد طعنه اي هم خواهند زد به احزاب آنارشيست دهه هاي قبل از ما که وجودشان نظام مند بود و رفتارشان آنارشيستي. خواهند نوشت که حزب ما ارگان حزبي نداشت ، اما با اين همه مواضعش روشن بود، برنامه هايش هم درست تنظيم مي شد. خواسته هايمان هم جمع بندي مي شد، نقد مي شد ، کامل مي شد و به واضح ترين شکلي بيان مي شد

در همين فصل خواهند نوشت که ما آخرين روزهاي تفنگ و گلوله را زندگي کرديم و نشان داديم که هر کجا که آگاهي و اطلاعات و مسيرهاي کافي براي ارتباط انساني وجود داشته باشد، گلوله بي معني است. لابد عکسي هم خواهند گذاشت از تک گلوله اي در جايي از موزه آزادي ما و زيرنويسش خواهند نوشت "آخرين گلوله اي که از خشاب در آمد"
ظريفي هم لابد پيدا خواهد شد که حساب کند وزن کل الکترونهاي سازنده وبلاگ ها و وبسايت هاي ما، چقدر است و حساب خواهد کرد که همه شان باهم يک هزارم وزن يک گلوله هم نمي شدند. شايد وزن همه مولکولهاي هواي شعارهاي ما را هم حساب کند، تمام مرگ بر ديکتاتورهايمان، تمام زنداني سياسي آزاد بايد گردد هايمان و آخرش نشان دهد که وزن همه شان با هم ، وزن يکي از ديوارهاي زندان اوين هم نمي شده است

بعد خواهند نوشت که ما تعريف دوباره اي کرديم از جامعه انساني، از روابط انساني، از جهاني بودن و از زندگي در دهکده جهاني. بعد هرکدام اين تاريخ نويس ها هم لابد نامي به ما خواهد داد، ساده ترينشان لابد خواهد نوشت انقلاب سبز، ديگري شان خواهد نوشت انقلاب سکوت ، آن يکي خواهد گفت انقلاب لبخند و لابد کسي اين وسط پيدا خواهد شد که بنويسد انقلاب آگاهي

http://bolts.blogspot.com

پ.ن. سانلي زحمت كشيده و متن را به انگليسي ترجمه كرده

The first chapter

In the history books of the 21st century, the first chapter will be about us.

In the introduction, they might write that important events have happened before us, events like 9/11 and war on Iraq and Afghanistan, but those were the remnants of the previous century, with an outdated dialogue and with twentieth century tools: Airplanes, bombs and bullets. And then they will write that the first chapter is dedicated to us because we have been the true children of our time and our dialogue was the dialogue of the beginning of the third millennium.

Early in the book, they will write that social movements are born out of communication technologies and at the same place they will write that we were the first movement that exploited entirely all the new communication tools that were established at the beginning of this century.
Perhaps they will write a footnote on how these tools changed the social structure and how they changed the world view on the social classes, work flow, production and distribution of wealth, social leadership and management and even changed the world's attitude about the sustainable human values.

Perhaps on the same page, there is a photograph of the inventor of the first mobile phone and the portraits of the founders of Wikipedia, Facebook, Blogger, YouTube, Podcasts, or maybe photos of their statues in the main squares of the world's leading cities, with captions like: "Figures who built the twenty first century."

Idem they will write that previously there were only one-way paths: Somebody wrote and published the newspapers and the rest of the people read them. Somebody spoke while the rest were listening. One person was on TV and the rest were watching. Somebody commanded and led and then shapeless masses followed. They will write that the community structure and distribution of wealth, power and information was pyramidal, and then they will highlight that the new communication technologies flattened the society. It empowered the bases of the pyramid such that they reached the top.
It made it possible to communicate with each other, send and receive news, exchange information, tell and listen, watch and be seen, and find new means of cooperation, thinking, criticizing and progress.

There, on top of that page they will put a picture of us with our green flags.
They will write that we were the first social movement that all of us were its leader and all of us were its organizer. The name which was called the most was only the speaker of a part of our demands.
Perhaps they will open a box there to put MirHossein's written statement as an example, where he said: because the people participate in the Friday prayer, he will accept their invitation and join them. They must also add the explanation that previously the leader of a movement used to announce his presence and invited people to join him.

They may make a subsection to describe how a movement without a command center was acting so well-orchestrated. How its ideas, desires, and slogans were suggested, criticized, and completed so well, and then one day they were expressed in such a harmony as if all these millions, have practiced together for years. Perhaps there, at least in the electronic version of this history book, they will make a link to a clip of us, where the Speaker shouts from the loud-speaker: "death to the U.S.” and we all respond "death to Russia". Without anybody been preparing for this response, without being coordinated, we shout as if we are all one mouth and one voice.

They will write that we were the first party that had no central council, no secretary general, and no political branches. They will write that our party was one of complete anarchy that behaved quite systematic. They may presumably point their sarcasm toward anarchist parties of decades before us that were built systematically to behave as anarchists. They will write that our party had no party organs, but all its strategies were clear and its programs were all set correctly. Our demands were also summarized, reviewed, completed, and expressed in the clearest form of expression.

In the same chapter they will write that we lived the last days of guns and bullets and we showed that wherever the awareness, information and enough communication channels for human connection exists, the bullet is pointless. There may put a picture of a single bullet somewhere in our Freedom Museum and will write for its caption "the last bullet that was pulled out of the magazine"
A delicate person will calculate the total weight of the electrons that construct our blogs and websites, and will show that it was not even a thousandth of a bullet weight. He may estimate the weight of all the air molecules in our chants, our "death to dictators", our "all political prisoners must be released" and show that they altogether weigh less than the weight of a single wall of the Evin prison.

Next they will write that we suggested a new definition for the human society, the human relations, for globalization and for living in the global village. Each of these historians will give us a name. Their simplest may write the “Green Revolution”, another will call us the “Silence Revolution”, somebody will call it the “Smile Revolution”, and at last there will be someone to write the “Awareness Revolution

جنبش سبز ما رهبر ندارد, نماينده دارد و نمايندگانش را رهبرى ميكند
و هیچ مرزی را جز با حاميان حكومت ولائى برسمیت نمی شناسد. ما همه با هم هستیم, با اطلاع رسانى, تفرقه اندازان كودتا را رسوا سازيد
سبز حضورتان رساتر باد

 

جنبش سبز ما تنها به دنبال انتقال خط سرخ مرزبندي به مقابل بيت خرچنگ رهبري است و اين ميسر نيست مگر با غسل تعميد همگان

آنکه در اوج تلخی می خندد می داند تاریخ به سود او ورق خواهد خورد

 

دفاع از خود, خشونت نيست بلكه يك حق غير قابل انكار است
هر كس منكرش باشد, شعبده بازي بيش نيست

مصدق «... خفه كردن صداي مردم كار سياست استعماري است . روش آنهاست كه نفس كسي در نيايد تا هر كاري دلشان مي خواهد بكنند

 

بزرگترین خیانت ناامید کردن است و آن نديدن آينده است, فراموشي گذشته است و شاد نزيستن در حال است٠ ديوار ترس فقط با اميد فرو ميريزد وامید برآمده از آگاهي, صيقل اراده است

 

هلا اي رهرو جنبش سبز ما
صدای قلب نیست
صدای پای توست
که شب ها
در سینه ام می دوی
کافی است کمی خسته شوی
کافی است کمی بایستی