Mojahedin tv

هلا اي رهرو جنبش سبز ما
صدای قلب نیست
صدای پای توست
که شب ها
در سینه ام می دوی
کافی است کمی خسته شوی
کافی است کمی بایستی

 

درود بر جنبش سبز ملت ایران

به رهبری خرد جمعی

 

و پاکترین بارانهای جهان
زنده و مرده مرا هزار باره خواهند شست
اگر تو هزار باره
تمام مردابهای درونت را بر من فرو ریزی
و دیریست میدانم و پذیرفته ام پادافراه پاک زیستن
دریده شدن در زیر دندانهای دریده ترین دیوان جهانست
که در درون تو تنوره میکشند
و من میروم تا مرگ مرا بی شکست کند
و این سرود بر هر موج خواهد رقصید
من میروم و این سرود
در هر آذرخش خواهد درخشید
بر نیمرخ پنهان پلید تو
من میروم این سرود
ترانه تمام شکستگانی خواهد شد
که برمیخیزند تا به پاسداشت ناموس آزادی
به خاطره تو تف کنند و تونه می دانی
و نه می فهمی که نه زبان نام خیزان
بل زبان دل افسردگانست این
زاده شده در نخستین بامداد جهان
و در انتظارنخستین شاعر گمنام
که بر می آید تا ناموس راستی و حقیقت را
در مقابل شکوه دروغ و عظمت فریب
با روشنای ساده خویش نگاهبانی کند


 
 
 
vafa
من پاکم ای پلید  
 
 
hi
اسماعیل وفا یغمائی
********************
جنبش سبز ما رهبر ندارد, نماينده دارد و نمايندگانش
را رهبرى ميكند
جنبش سبز ما هیچ مرزی را جز با حاميان كودتا برسمیت نمی شناسد
ما همه با هم هستیم
با اطلاع رسانى
تفرقه اندازان
كودتا را رسوا سازيد
سبز حضورتان رساتر باد

 

جنبش سبز ما
تنها به دنبال انتقال خط سرخ مرزبندي به
مقابل بيت رهبري است
و هیچ مرزی را جز
با حاميان حكومت ولائى
برسمیت نمی شناسد
و اين ميسر نيست مگر با غسل تعميد همگان
اسماعیل وفا یغمائی

Home Message board Links


  Community

  photos


 

  Osanloo


جنبش سبز

  Ashoor poor

  Mina Asadi


ابراهیمی

  TheWorld


  khodnevis

  lajvar

  Mohases


  nikahang


  Gozaresh

  Rooz

  امروز


      Dance

 

 


<a href="www.irani.tv" target="_blank">

جنبشِ مستقل سبزِ بانوان 

حمیرا آسمانی

 

 

 


 

کلیه مسئولیت حقیقی و حقوقی سایت بعهده دکتر حمید همایون نوبرانی, سیدنی استرالیا  میباشد

 

حمید نوبرانی